Κανονισμός

Ο παρακάτω Κανονισμός, όπως εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 16 -12-2004, αναφέρεται στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης για την περίοδο της θητείας 2004-2006, με σκοπό να βελτιστοποιήσει τις εργασίες του και να το καταστήσει πιο λειτουργικό και παραγωγικό.

1.   Ο σκοπός του Δ. Σ. είναι να υλοποιήσει τους στόχους που περιγράφονται γενικά στο καταστατικό καθώς και εκείνους που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης.

2.   Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό είναι:

α. Η διοίκηση της Ένωσης

β. Προετοιμασία και Σύγκλιση των Γενικών Συνελεύσεων.

γ. Εποπτεία και στήριξη του έργου των Τμημάτων μελών της ένωσης.

δ. Η διαχείριση των οικονομικών.

ε. Η παρακολούθηση και στήριξη του έργου της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ.

και          στ. Ο απολογισμός της δράσης του στις Γενικές Συνελεύσεις.

3.   Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 μέρες στα γραφεία της Ένωσης Αχ. Παράσχου 98-100, και συγκεκριμένα κάθε 1η και 3η Πέμπτη του μήνα και ώρα 10.00πμ. Μπορεί να συνεδριάζει έκτακτα και ώρα εκτός ωραρίου δημοσίων υπηρεσιών αν κριθεί αναγκαίο από το Προεδρείο η από το 1/3 των μελών του Δ.Σ. στο χώρο των γραφείων της Ένωσης ή σε άλλο χώρο αν κριθεί σκόπιμο. Είναι αυτονόητο ότι τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι συνεπή και ως προς την παρουσία τους στις συνεδριάσεις και ως προς την τήρηση της ώρας έναρξης και πέρατος των εργασιών του οργάνου. Τo Δ.Σ. της ένωσης είναι ανοικτό και μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοδήποτε μέλος.

  • Διοικητικό Συμβούλιο – Μέλη ΔΣ. Το ΔΣ αποφασίζει και αναθέτει στα μέλη του :

α. την επεξεργασία θεμάτων και τη διατύπωση προτάσεων.

β. την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των αποφάσεων του οργάνου.

γ.  την παρακολούθηση του έργου της λειτουργίας των Ο.Ε.

  • Προεδρείο της ΔΕ

α)  Ο αντιπρόεδρος και ο γενικός γραμματέας αναλαμβάνουν την επεξεργασία θεμάτων και την εισήγηση τους προς το ΔΣ , ενώ παρακολουθούν την υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ

β)    Το ΔΣ αναθέτει στο Προεδρείο την λήψη αποφάσεων για δευτερεύοντα θέματα που επαναλαμβάνονται συχνά , και ταλαιπωρούν χωρίς λόγο το ΔΣ. Για όλα αυτά τα θέματα , οι ληφθείσες αποφάσεις ανακοινώνονται στις συνεδριάσεις του ΔΣ.

γ)       Το προεδρείο συνέρχεται μια φορά εβδομαδιαίως κάθε Πέμπτη και ώρα 5.00μμ προκειμένου να ενημερώνεται για τα τρέχοντα θέματα, την υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ καθώς και να προσδιορίζει τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης του επόμενου ΔΣ.

4.      Η σύγκληση του ΔΣ γίνεται μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφεται η προτεινόμενη από το προεδρείο, ημερήσια διάταξη. Η πρόσκληση θα αποστέλλεται τρεις (3) μέρες πριν από τη συνεδρίαση και θα καταβάλλεται προσπάθεια να συμπληρώνεται από τις υπάρχουσες εισηγήσεις και τα σχετικά έγγραφα, έτσι ώστε τα μέλη της διοίκησης να διευκολύνονται στη διαμόρφωση της γνώμης τους πριν από το Συμβούλιο.

5.      Η επικοινωνία της Γραμματείας της Ένωσης με τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να γίνεται για την οικονομία του χρόνου αξιοποιώντας όπου είναι δυνατόν την τεχνολογία της πληροφορικής, δηλαδή μέσω e-mail, στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατόν θα γίνεται με fax ή courier.

Κατ’ αντιστοιχία θα επιδιωχθεί να οργανωθεί και η επικοινωνία με τις Διοικούσες Επιτροπές των Τμημάτων μελών της Ένωσης.

6.      Η Η.Δ. θα καθορίζεται και θα εγκρίνεται στην αρχή κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ., αφού προηγηθεί ενημέρωση του Προέδρου για τα θέματα που αντιμετώπισε η Διοίκηση στο μεσοδιάστημα των συνεδριάσεων. Εκτός των θεμάτων που προτείνει το Προεδρείο με την πρόσκληση του, μπορούν να συζητηθούν και άλλα θέματα που θα προτείνονται από μέλη του Συμβουλίου εφόσον εγκριθεί  η συζήτηση τους από το Δ.Σ.

7.      Το Δ.Σ. συζητά εισηγήσεις μελών του, εισηγήσεις που προέρχονται από την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ καθώς και εισηγήσεις των Τμημάτων μελών της Ένωσης. Ζητήματα που αφορούν προσωπικά ζητήματα συναδέλφων ή τοπικού ενδιαφέροντος από χώρους που δραστηριοποιούνται τα Τμήματα της Ένωσης παραπέμπονται στις Διοικούσες Επιτροπές των Τμημάτων, σε άλλη περίπτωση επιλαμβάνεται το Δ.Σ. της Ένωσης.

8.      Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, από τον Γενικό Γραμματέα ο οποίος καταγράφει τα σπουδαιότερα σημεία των συζητήσεων, τις αποφάσεις του καθώς και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών που γίνονται. Αν κάποιο μέλος του Συμβουλίου επιθυμεί να καταγραφεί αυτούσια η άποψή του, τότε την καταθέτει στον Γενικό Γραμματέα γραπτά.

9.      Η διαδικασία για την συζήτηση κάθε θέματος, θα είναι αυτή που πάγια ακολουθείται, χωρίς διακοπές και ερωτήσεις προς τον ομιλητή. Εάν υπάρξει ανάγκη δευτερολογίας, θα επαναλαμβάνεται η διαδικασία με δεύτερο κύκλο ομιλιών, έτσι ώστε να αναλύονται σε βάθος τα συζητούμενα θέματα και να παίρνονται οι σωστότερες αποφάσεις. Το Δ.Σ. μπορεί να καθορίζει χρονικό όριο στις ομιλίες των μελών με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

10. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση συστηματικής παρακολούθησης των αποφάσεων της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, ζητά την γνώμη της και την βοήθεια της όπου κρίνει απαραίτητο για τα θέματα που απασχολούν την Ένωση.

Έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τις Διοικούσες Επιτροπές των Τμημάτων μελών της Ένωσης καθώς και το σύνολο των μελών της σχετικά με τις αποφάσεις του καθώς και με τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας που αφορούν θέματα του κλάδου.

Περιοδεύει σε χώρους δουλειάς των μελών της Ένωσης, σε χώρους που δραστηριοποιούνται τα Τμήματα μέλη της Ένωσης και ενημερώνει τους συναδέλφους.

11.   Για διευκόλυνση των εργασιών του το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να συστήνει Ομάδες εργασίας οι οποίες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αναλαμβάνουν την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων και τα πορίσματα τους τίθενται υπό την έγκριση του Δ.Σ. Σε αυτές, υπεύθυνος ορίζεται μέλος του Δ.Σ.

Τα καθήκοντα του μέλους που αναλαμβάνει σύνδεσμος του ΔΣ με μία ΟΕ συνίστανται :

γ1. Στην συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ΟΕ, στον καθορισμό των δραστηριοτήτων τους και στη συγκρότηση των εισηγήσεων προς τη ΔΕ

γ2. Στην ενημέρωση της ΟΕ για τις αποφάσεις του ΔΣ που την αφορούν καθώς και των κατευθύνσεων και στόχων που διαμορφώνει το ΔΣ

γ3. Στην ενημέρωση του ΔΣ για τη γενικότερη πορεία της ΟΕ και στην παρουσίαση των εισηγήσεων και των προτάσεων της ΟΕ για ειδικά θέματα

 

12. H συγκρότηση και λειτουργία των ομάδων εργασίας, θα ακολουθεί τις παρακάτω αρχές:

α.    Η συμμετοχή θα είναι σε εθελοντική βάση .

β.    Οι διαδικασίες συγκρότησης θα είναι διαφανείς και της συγκρότησης  θα προηγείται και πρόσκληση. Η αξιολόγηση –αποδοχή των μελών θα γίνεται από το Δ.Σ. της Ένωσης, μετά από πρόταση του συντονιστή.

γ.    Τα πορίσματα των ομάδων εργασίας αποτελούν προτάσεις-εισηγήσεις προς το Δ.Σ. το οποίο και αποφασίζει τελικά.

 

13. Το Δ.Σ. υποστηρίζεται στη δράση του από:

α. Τη Γραμματεία

β. Τον Νομικό Σύμβουλο, με πάγια αντιμισθία και

γ. Την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει και η οποία ανάλογα με την δράση του και τις ανάγκες μπορεί να διευρύνεται.

 

14. Η ημερήσια αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. για τις μετακινήσεις τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό που θα χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση αποφάσεων του ΔΣ, ορίζεται ως εξής:

α.    Πλήρης κάλυψη εξόδων μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς, με προσκόμιση της απόδειξης.

β.    Χιλιομετρική αποζημίωση, όμοια με εκείνη του Δημοσίου, χωρίς απόδειξη (σήμερα 0,15€./ χιλιόμετρο, προσαυξημένη με τα ποσά των διοδίων, ferry boat κλπ).

γ.    Κάλυψη ξενοδοχείου σε περίπτωση διανυκτέρευσης, με προσκόμιση της απόδειξης και όριο 120 € για την Ελλάδα και 140 € για το εξωτερικό.

δ.    Ημερήσια αποζημίωση 60€ για την Ελλάδα και 120 € για το εξωτερικό, για έξοδα φαγητού, μικροέξοδα κίνησης κλπ.

 

15. Ο Κανονισμός αυτός θα βοηθήσει την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Δ.Σ. για την πραγματοποίηση των στόχων του. Ανάλογα με την δράση του και τις ανάγκες με νεότερες αποφάσεις του το Δ.Σ. μπορεί να τροποποιήσει ή να προσθέσει στοιχεία στον Κανονισμό.

Για το Δ.Σ.

ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Πασχάλης Τάρης
Ν/γος Μηχ/γος Μηχ/κος
Αφένδρα Σοφία
Αρχιτέκτων Μηχ/κος