Η πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση

Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Αττικής

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής

Η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής ιδρύθηκε το 1947 δια της υπ’ άριθμ. 3389/47 απόφαση πρωτοδικείου Αθηνών με σκοπό την προαγωγή και εξύψωση της επιστημονικής και επαγγελματικής στάθμης των μελών της και την προάσπιση των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών της.

Πράγματι η ιστορία της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών έχει μεγάλη αγωνιστική ιστορία. Στα χρόνια που μεσολάβησαν η ΕΜΔΥΔΑΣ κατάφερε να προαγάγει το επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο των μελών της καταξιώνοντας την θέση τους στη Δημόσια Διοίκηση.

Σήμερα και ύστερα από πολλούς αγώνες η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ και τα κατά τόπους πρωτοβάθμια σ’ όλη την Ελλάδα συσπειρωμένα υπό την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ συνεχίζουν τους διεκδικητικούς τους αγώνες για την πλήρη καταξίωση των στόχων του κινήματος των μηχανικών.

Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής

και τα κατά τόπους πρωτοβάθμια σ’ όλη την Ελλάδα συσπειρωμένα υπό την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ συνεχίζουν τους διεκδικητικούς τους αγώνες για την πλήρη καταξίωση των στόχων του κινήματος των μηχανικών

Το καταστατικό (pdf)

της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) Αττικής