Η πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση

Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Αττικής

απαριθμεί 3.400+ μέλη διπλωματούχους μηχανικούς

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής

Η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής ιδρύθηκε το 1947 δια της υπ’ άριθμ. 3389/47 απόφαση πρωτο-δικείου Αθηνών με σκοπό την προαγωγή και εξύψωση της επιστημονικής και επαγγελ-ματικής στάθμης των μελών της και την προάσπιση των επαγγελματικών και οικονομι-κών συμφερόντων των μελών της.

Πράγματι η ιστορία της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών έχει μεγάλη αγωνιστική ιστορία.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν η ΕΜΔΥΔΑΣ κατάφερε να προαγάγει το επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο των μελών της καταξιώνοντας την θέση τους στη Δημόσια Διοίκηση.

Σήμερα και ύστερα από πολλούς αγώνες η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ και τα κατά τόπους πρωτοβάθμια σ’ όλη την Ελλάδα συσπειρωμένα υπό την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ συνεχίζουν τους διεκδικητικούς τους αγώνες για την πλήρη καταξίωση των στόχων του κινήματος των μηχανικών.

slide4

Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

και τα κατά τόπους πρωτοβάθμια σ’ όλη την Ελλάδα συσπειρωμένα υπό την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ συνεχίζουν τους διεκδικητικούς τους αγώνες για την πλήρη καταξίωση των στόχων του κινήματος των μηχανικών

Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής

Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Αττικής