Έγγραφο για τις συνδρομές μελών μας

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Σας ενημερώνουμε πως σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η παρακράτηση των εισφορών σας προς την ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής από τη μισθοδοσία σας, ήτοι 1 € το μήνα (μπορείτε να το ελέγξετε και μέσω ΕΑΠ), παρακαλούμε όπως μας τις καταθέσετε στο λογαριασμό της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στην Εθνική Τράπεζα με αριθ. ΙΒΑΝ: GR430 110 132 000 001 322 960 22 25 .
Κατόπιν, μας είναι απαραίτητο να μας αποστείλετε το καταθετήριο στο emdydasattikis@tee.gr.
Δυστυχώς λόγω της πανδημίας, δεν θα δεχτούμε απόδοση της ενδεχόμενης οφειλής σας στα γραφεία μας ή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που δεν παρακρατείται η εισφορά από τη μισθοδοσία σας, θα μας διευκόλυνε να καταθέσετε με σχετική αίτηση στο τμήμα μισθοδοσίας σας, δήλωση σας ότι είστε μέλη στην ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής και παράλληλα να μας ενημερώσετε μέσω email.
Ενημερωτικά σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τον ν. 1264/1982 και την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του ν. 2303/1995, υπ’ αρ. 2/77200/0022/8-11-1999 Κ.Υ.Α. των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιείται η απόδοση, εκ μέρους των μελών, των συνδικαλιστικών εισφορών, υπέρ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, με απευθείας παρακράτηση από τις μηνιαίες αποδοχές τους.
Ο κωδικός κράτησης που μας έχει δοθεί από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών είναι ο 4059500
Το ποσό που θα παρακρατείται είναι 1,0 € ανά μήνα και θα γίνεται υπέρ:
ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
IBAN: GR430 110 132 000 001 322 960 22 25
ΑΦΜ: 099746646.
Σε περίπτωση άρνησης της Υπηρεσίας να παρακρατεί τη συνδρομή, σας παρακαλούμε ενημερώστε μας μέσω email, αναγράφοντας τα στοιχεία σας και τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου για την καταβολή της μισθοδοσίας Προϊσταμένου.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό μας, η καταβολή της μηνιαίας συνδρομής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να νοείται κάποιος/α μέλος της ΕΜΔΥΔΑΣ

Έγγραφο